O nama

grayscale photo of stone

OPŠTE INFORMACIJE

Rudnik uglja „Kreka” d.o.o. Tuzla organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ima status Zavisnog društva po osnovu Ugovora o vođenju poslova koji je 18.11.2009.godine zaključen sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Cjelokupan osnovni kapital Društva u vlasništvu je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, po osnovu Ugovora o prenosu udjela zaključenog u julu 2009.godine, između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, a na osnovu Odluke o prenosu udjela F BiH u Rudnicima uglja u FBiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Odluke o preuzimanju udjela F BiH u privrednim društvima – rudnicima uglja u F BiH. Ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala vrše organi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, kao Vladajućeg društva u obimu utvrđenim Statutom i ostalim aktima Vladajućeg društva.

Organi Društva su:

RIJEČ DIREKTORA

Rudnici „Kreka” su prepoznatljivi kako Bosni i Hercegovini tako i mnogo šire, u okruženju i dalje u Evropi. Milioni i milioni tona uglja iz „Kreke” su izgradili čitave gradove. Prije svega grad Tuzlu, pa mnoge gradove u Tuzlanskom kantonu, kao što su Lukavac, Živinice, Srebrenik, Kalesija, kao i mnoga rudarska naselja i sela.

„Kreka” je dala poseban doprinos daljem i bržem unapređivanju rudarstva, njegove tehnologije i eksploatacije, kao i oblasti geološko-ekoloških istraživanja, postajući, vremenom, preteča tehničke inteligencije jednog novog, savremenog kova. Izgrađeni su novi kadrovi koji su imali presudnu ulogu u industrijalizaciji ugljenokopa ne samo u „Kreki” nego u cijelom tuzlanskom kraju, odnosno Bosni i Hercegovini.

Tako su ostvareni uslovi za nastanak i razvoj Rudarskog fakulteta, što znači da je rudarski bazen Tuzla postao visokoškolski centar, temelj i okosnica današnjeg Tuzlanskog univerziteta. Zatim je uz „Kreku” osnovana Rudarsko-tehnička škola, te Rudarski institut, kao izraz potreba i neminovnost u osavremenjavanju i razvoju rudarstva ne samo tuzlanske regije već i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Uz otvaranje Rudnika se veže i gradnja pruge Doboj-Simin Han i kompletne infrastrukture tuzlanskog kraja. Uz „Kreku” su se razvili: „Autosaobraćaj”, „Prevoz radnika”, „Tvornica trensportnih uređaja”, „Remontmontaža”, „Siporeks”, „Aida” i niz drugih pogona i tvornica. Uz „Kreku” je izgrađena i najveća termoelektrana na Balkanu Termoelektrana „Tuzla”. Pored industrije, uz „Kreku” se razvijalo zdravstvo, kultura, sport…

„Kreka” je izgradila i prvi veliki, sa svim pratećim sadržajima, kulturni centar, današnji „Bosanski kulturni centar” u Tuzli. Svestran i temeljit dugogodišnji razvoj dovoljno govori da iza sebe imamo dugu tradiciju i veliko iskustvo koje uz današnja naučna dostignuća daje dobre rezultate u rudarstvu. „Kreka” je s pravom stekla svjetske reference u dobro organizovanoj proizvodnji.

Za sve to najzaslužniji je čovjek. Prije svega rudar.

ISTORIJAT

ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJA
U skladu sa Zakonom o rudarstvu i aktima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Društvo obavlja djelatnost od opšteg interesa - vađenje i briketiranje lignita, te djelatnosti koje su direktno ili objektivno vezane za tu djelatnost.
SKUPŠTINA
Nadležnost Skupštine Društva propisane su Zakonom i Statutom Društva. Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupštinom predsjedava punomoćnik Vladajućeg društva.
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor Društva čine predsjednik i dva člana, koje imenuje i razrješava Skupština Društva, u skladu sa Statutom Društva. Nadzorni odbor Društva nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. U skladu sa Odlukom Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. -Tuzla broj: S- 2351/11 od 28.09.2011.godine, i Odlukom broj:S-1398/12 od 25.06.2012.godine, Nadzorni odbor čine: Doc Dr Salko ( Ibrahim) Bukvarević, dipl.ing rud., predsjednik Mr Safer (Ćazim) Mušanović,dipl.ing maš., član Esad Bajić,dipl.ing rud, član
UPRAVA
Upravu Društva čine Direktor i izvršni direktori i to: Izvršni direktor za proizvodnju i održavanje, Izvršni direktor za tehničke poslove, investicije i razvoj, Izvršni direktor za ekonomske poslove i Izvršni direktor za pravne, opšte i kadrovske poslove. Radom Uprave rukovodi Direktor. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. - Tuzla, kao društvo sa ograničenom odgovornošću ima Sekretara Društva, sa obavezama i ovlaštenjima propisanim zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.
ODBOR ZA REVIZIJU
Na osnovu člana 84. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o.- Tuzla, poslove interne revizije Društva obavlja Odbor za internu reviziju i Odjel za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, kao Vladajućeg društva.
ORGANIZACIONE JEDINICE DRUŠTVA
Direkcija Rudnik "Dubrave" u Dubravama Rudnik "Mramor" u Mramoru Rudnik "Šikulje" u Lukavcu Pogon "Drumski prevoz" u Mramoru Pogon "Željeznički prevoz" u Bukinju Pogon "Radionice" u Šićkom Brodu Pogon "Rekultivacija" u Šićkom Brodu Pogon Standard "Kreka" u Tuzli Podružnica "Salines" u Podgori (Republika Hrvatska)