OPŠTE INFORMACIJE

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. - Tuzla organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ima status Zavisnog društva po osnovu Ugovora o vođenju poslova koji je 18.11.2009.godine zaključen sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Cjelokupan osnovni kapital Društva u vlasništvu je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, po osnovu Ugovora o prenosu udjela zaključenog u julu 2009.godine, između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, a na osnovu Odluke o prenosu udjela F BiH u rudnicima uglja u FBiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Odluke o preuzimanju udjela F BiH u privrednim društvima - rudnicima uglja u F BiH. Ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala vrše organi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, kao Vladajućeg društva u obimu utvrđenim Statutom i ostalim aktima Vladajućeg društva.

Organi Društva su:

  • Skupština;
  • Nadzorni odbor i
  • Uprava
Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije