Rudnik ''Mramor''

Rudnik "Mramor" u Mramoru, je počeo sa eksploatacijom 1958.godine, obuhvata dio ležišta Sjeverne Krekine sinklinale. Ovo je najveći rudnik sa podzemnom eksploatacijom, tradicijom rudarenja preko 50 godina i sa rezervama i kapacitetima koji obezbjeđuju eksploataciju uglja i zapošljavanje okolnog stanovništva u narednih 45 godina. Lignit koji se eksploatiše u Rudniku "Mramor" je pliocenske starosti sa visokim kvalitetom i kaloričnom moći.

Nalazi se u 4 ugljena sloja: podinski sloj, glavni sloj, II krovni sloj i I krovni sloj.

1998. godine završena je eksploatacija I krovnog sloja, a kao zamjenski kapacitet postepeno je pripreman i otvaran Glavni ugljeni sloj, još uvijek u eksploataciju u to vrijeme bio je II krovni sloj.
2002.godine, završava se eksploatacija II krovnog sloja, ali je zamjenski kapacitet Glavni sloj - revir "Dobrnja" preuzeo proizvodnju i radnu snagu i u isto vrijeme nastavlja se sa pripremanjem i otvaranjem Glavnog sloja - revira "Marići" i revira "Mramor".

Jama Glavni sloj sa svoja tri revira "Dobrnja", "Mramor" i "Marići" ima razgraničena eksploataciona područja sa 14.510.000 tona eksploatacione rezerve.
Tehnološki proces rada u Rudniku "Mramor" je mehanizovan, osim faze dobijanja uglja gdje je u primjeni polumehanizovana komorno-stubna metoda sa zarušavanjem krovine, a dobijanje uglja se vrši putem bušačko minerskih radova.

 

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije